Usluge Koje Pružamo

Informišite se više o našem poslovanju

PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE

 

Privremeno zapošljavanje je kreativan i uspešan koncept zapošljavanja na tržištu radne snage u Srbiji. Naime, u privremenom zapošljavanju agencija Sequester Employment d.o.o. odabrane kandidate zapošljava kao svoje radnike, a potom ih ustupa klijentu po osnovu Ugovora o pružanju usluga ili Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji.

Između agencije Sequester Employment d.o.o. i radnika potpisuje se Ugovor o radu, a između agencije Sequester employment d.o.o. i klijenta potpisuje se Ugovor o pružanju usluga.

KADA SE KORISTI PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE?

Najčešći razlozi za privremeno zapošljavanje su:

 • sezonski poslovi – potreba za povećanim brojem radnika u vremenskim periodima kada je obim posla u porastu;
 • potreba za dodatnom radnom snagom kao pomoć pri redovnim radnim zadacima;
 • odsustvo postojećih radnika kod klijenta (npr. zbog bolovanja, godišnjeg odmora, porodiljskog odsustva, itd.).
ZAŠTO PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE?

Koncept privremenog zapošljavanja koji nudi Sequester Employment d.o.o. višestruko je isplativ klijentu jer:

 • Sequester Employment d.o.o. obavlja sve administrativne poslove koji bi inače bili obaveza klijenta (priprema i potpisivanje ugovora, prijave i uplate za zdravstveno i penziono osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, vođenje i isplata plata, evidencije);
 • Sequester Employment d.o.o. je agencija odgovorna za sve propisano Zakonom o radu i zapošljavanju;
 • Sequester Employment d.o.o. klijentu naplaćuje efektivne radne sate zaposlenih, tj. sate koje je radnik stvarno odradio, što poslodavcu predstavlja značajnu uštedu (osim naplate po satu, može se primeniti i model administriranja).

 

Sa uslugom privremenog zapošljavanja Sequester Employment d.o.o. preuzima sve rizike i obaveze koje poslodavac ima i preuzima brigu o zaposlenima. Time znatno štedi vreme i novac.
Ova usluga može biti posebno zanimljiva kompanijama koje vode striktnu evidenciju o broju zaposlenih (tzv. headcount) – ustupljeni radnici se ne evidentiraju kao zaposleni kompanije korisnika.

ZAŠTO KORISTITI SEQUESTER EMPLOYMENT D.O.O. KAO AGENCIJU ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE?
 • Finansijska stabilnost agencije
 • Profesionalna isporuka usluge: prijava, administracija, isplata plata i druge aktivnosti
 • Mogućnost savetovanja o ZOR-u
 • Specijalizacija po sektorima
 • Uslugu privremenog zapošljavanja možemo ponuditi za bilo koji profil radnog mesta – od NKV i SSS do VSS pozicija.
 • Potpisivanjem Ugovora o radu Sequester Employment d.o.o svojim radnicima osigurava sva prava koja im pripadaju po Zakonu o radu – radniku teče radni staž, prijavljen je na zdravstveno i penziono osiguranje, ima pravo na srazmeran broj dana godišnjeg odmora, te pravo na dnevni odmor, bolovanje, praznike i slobodne dane.

POSREDOVANJE PRI ZAPOŠLJAVANJU

 

Kao specijalizovana agencija za posredovanje pri zapošljavanju, možemo vam ponuditi uslugu selekcije najkompetentnijih kandidata za traženu poziciju i uštedeti vreme i trud koje biste uložili u traženje kvalitetnog kadra.

KOMPLETAN PROCES SELEKCIJE obuhvata dve faze: traženje kandidata i selekciju kandidata

Nakon razrade profila za traženu poziciju, zasnovane na informacijama dobijenim od strane poslodavca, započinje proces traženja kandidata. Proces traženja kandidata zavisi od nivoa pozicije, kao i od zastupljenosti pozicije na tržištu radne snage. Prilikom traženja kandidata koristimo sve raspoložive metode – oglašavanje u medijima, metodu direktnog traženja („head hunting“), našu postojeću bazu kandidata i naše interne izvore informacija.

Posredovanjem u zapošljavanju, u smislu Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vreme nezaposlenosti, smatraju se aktivnosti i mere koje se sprovode u cilju zapošljavanja nezaposlenih lica.

Zavod za zapošljavanje prati stanje na tržištu rada, prikuplja podatke od poslodavaca o potrebama za radnicima i obaveštava javnost i zainteresovana lica o mogućnostima i uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa radnicima određenih stručnih kvalifikacija.

Poslodavac dostavlja Zavodu prijavu o potrebi za radnicima, podnosi izveštaj o zaposlenju radnika, kao i izveštaj o prestanku rada radnika. Zavod je dužan da najdalje u roku od tri dana od dana dostavljanja prijave, ako to poslodavac zahteva, potrebu za radnicima oglasi u jednom od javnih glasila u Republici, ukoliko poslodavac ne zahteva da se oglašavanje izvrši na drugačiji način (putem lokalnih glasila, obaveštavanjem na oglasnoj tabli Zavoda i sl.).

Poslodavac može zahtevati da mu Zavod, umesto javnog objavljivanja potrebe za radnicima, neposredno ponudi izbor kandidata za zasnivanje radnog odnosa.
Ako na evidenciji Zavoda postoje i nezaposlena lica i zaposlena lica koja traže promenu zaposlenja koja podjednako ispunjavaju uslove za zasnivanje radnog odnosa koje je odredio poslodavac, Zavod će poslodavcu prioritetno predložiti nezaposleno lice.

Poslodavac samostalno odlučuje o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa između onih koje je ponudio Zavod ili agencija i drugih kandidata koji su se neposrednim putem obratili poslodavcu radi zasnivanja radnog odnosa.

Nakon saznanja o mogućnostima zapošljavanja jednog ili više radnika, Zavod će neposrednim putem o tome informisati nezaposlena i druga zainteresovana lica o uslovima i mogućnostima zapošljavanja (pismenim obaveštavanjem, pozivanje tih lica na razgovor i dr.).

OGLAŠAVANJE U IME KLIJENTA

 

Klijent može tražiti delimičnu ili potpunu anonimnost u oglasu, što u pojedinim slučajevima može predstavljati posebnu pogodnost.

Agencija preuzima sve obaveze oko plasmana oglasa (kontakt sa medijima, predlog izgleda oglasa, plaćanje oglasa) i obavezna je da u dogovorenom roku klijentu dostavi sve pristigle prijave.

OGLAŠAVANJE I SELEKCIJA PRIJAVA

 

Ovom uslugom klijent značajno štedi vreme i novac.

Pored svih obaveza oko plasmana oglasa, agencija obavlja i selekciju prijava zasnovanu na precizno definisanim zahtevima posla.

Selekcijom prijava agencija klijentu prosleđuje isključivo prijave onih kandidata koji, po stavkama navedenim u prijavi, odgovaraju zahtevima posla.

PSIHOLOŠKO TESTIRANJE I INTERVJU

 

Psihološka procena se temelji na primeni psiholoških metoda i daje celokupnu sliku o karakteristikama ličnih osobina, sposobnostima i kompetencijama. Koristi se za utvrđivanje kompetentnosti kandidata za određene pozicije i za predviđanje njihovih potencijala.

Preporuka stručnjaka u završnom krugu selekcije:

Ovo je posebna pogodnost za klijente koji traže kadar sa specifičnim stručnim znanjem, a imaju više kandidata koji ih zadovoljavaju po tom kriterijumu.

Preporučuje se kada nakon CV-a, preporuka ili prvog intervjua klijent već ima nekoliko kandidata ili grupu kandidata koje preferira. Ovim paketom klijent stiče potpuniju sliku o kandidatu – o njegovim intelektualnim sposobnostima, samopouzdanju, planiranju i organizaciji posla, stvaranju prioriteta, preuzimanju rizika, fleksibilnosti.

„TRY & HIRE“ – Rentiranje radnika

 

Sequester Employment d.o.o. nudi svoju profesionalnu uslugu iznajmljivanja radnika na privremenim i povremenim poslovima. Ovaj vid korišćenja radne snage upotrebljava se kada klijent ima zaposlene radnike i želi da ih Sequester Employment d.o.o. preuzme, čime radnici postaju zaposleni u Sequester Employment d.o.o. Tada klijent određuje neto platu radnika, preuzima rizike bolovanja, godišnjih odmora i drugih oblika odsustva radnika.

Sequester Employment d.o.o. ima obavezu sklapanja Ugovora o radu sa radnikom, obračunavanja i isplaćivanja zarada i vođenja dosijea radnika.

PAYROLLING – Administrativno vođenje radnika

Ovaj pristup pokazao se efikasnim zbog toga što pokriva klijentove potrebe i na najbolji mogući način odgovara klijentovim potrebama za odgovarajućim i privremenim osobljem, kao i administraciju postojećeg osoblja.
Rezultat je povećana fleksibilnost, preduzimanje klijentove administracije na legalan i fiskalan način, poboljšanje platnog budžeta.
Koncept podrazumeva:

 • razumevanje klijentovih potreba kroz procenjivanje strukture i njenih specifičnosti;
 • pronalaženje rešenja ili selekcijom i procesom plasiranja, ili preuzimanjem administracije za odabrano osoblje;
 • efektivnu administraciju odabranih osoba, koja uključuje isplatu, isplatu zarada, plaćanje određenih taksi, obezbeđivanje opštih treninga za bezbednost na radu, administraciju ugovora o radu, dodeljivanje svih vrsta sertifikata i uverenja.

Za vreme sarađivanja klijentu obezbeđujemo potpunu podršku i puno pravo između klijenta – kandidata, nudeći odlične solucije kroz specijalno kreiranu metodologiju, eksperte i veliko izgrađeno iskustvo, za potrebe klijenta, koliko u domenu zakona o radu i autoritativnom odnosu toliko i u efektivnom domenu administracije vlastitog osoblja.

„On site office“– Selekcija kandidata i know-how

Sprovođenje procesa selekcije kandidata vrši se od strane kvalifikovanih konsultanata i omogućava da se dobiju kandidati koji u potpunosti odgovaraju zahtevima radnog mesta i očekivanjima klijenta, čime on štedi svoje dragoceno vreme, koje bi u suprotnom utrošio na analizu pristiglih biografija i intervjue.

Know-how kao jedinstvena kombinacija znanja, veština i sposobnosti je vaš najveći kapital – intelektualni kapital. Njegovu srž čine ljudi organizovani u timove. Timove koji rađaju sinergiju stvoreni sistemskim pristupom – pojedinac u funkciji tima, gde svako ima svoju ulogu, dodeljenu na osnovu njegovih znanja, veština i sposobnosti. Efikasan tim je temelj uspešne kompanije. On podrazumeva obučenog i motivisanog radnika. Motivisan radnik je spreman ne samo da preuzima odgovornost već i da je traži za sebe, postajući tako „vlasnik procesa“ koji obavlja. Ovako formiran tim, nailaskom na nepoznatu prepreku ili promenu, zadržava svoj potencijal i pronalazi adekvatna rešenja za nove probleme. Oni su osnova „učeće organizacije“, koja je spremna da u svakom trenutku da odgovor na tržišne promene i da kreira nove. Kompanije sa ovakvim timovima poseduju fleksibilnost, a efikasnost, tj. visoka produktivnost, podrazumeva se.
Kvalitetan i od kompetentnih ljudi vođen proces selekcije u interesu je i kandidata i poslodavca.

KONSALTING IZ OBLASTI UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

Pored usluga vezanih za izbor kandidata, nudimo i uslugu istraživanja načina upravljanja ljudskim resursima, koja omogućuje unapređenje rada u vašoj kompaniji.

Na taj način možete:

 • otkriti i ukloniti uzroke eventualnog nezadovoljstva zaposlenih;
 • racionalnije iskoristiti radni potencijal zaposlenih;
 • sprečiti fluktuaciju, tj. odliv radne snage;
 • pravednije i funkcionalnije stimulisati zaposlene.